6 thoughts on “มาตรา 30

  1. ก.ต.ร. ผู้ทรงคุณวุฒิน่าจะมาจากการเลือกตั้งจากตำรวจทั่วประเทศนะครับ เเละให้มีจำนวนมากกว่า ก.ต.ร. เเต่งตั้ง

  2. เอาเเบบโมเดล ส.ส. กับ สว. มาใช้น่าจะดีนะครับ ให้ ก.ตร. ออกกฎ ระเบียบ ก.ต.ช. ตรวจเสนอ เเล้วบังคับใช้ ก.ตร. ตำรวจ ทั่วประเทศ เลือกตั้งมา ก.ต.ช. สรรหา มา

  3. – เห็นควรเพิ่ม ก.ตร. ที่มาจากข้าราชการตำรวจระดับปฏิบัติโดยให้ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของข้าราชการตำรวจในการนำเสนอประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานและเป็นช่องทางให้ตำรวจชั้นผู้น้อยได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานตำรวจ เนื่องจากปัจจุบันชั้ผู้คิดได้แต่ทำไม่ได้เนื่องจากขาดช่องทางในการนำเสนอให้ระดับนโยบายนำไปกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเมื่อดำเนินการด้วยด้วยเองก็มีขีดความสามารถจำกัดในหลายๆเรื่อง
    – ข้อเสนอ เห็นควรเพิ่ม ก.ตร.ที่มาจากข้าราชการตำรวจระดับปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีจะนวนเท่ากับกรรมการตาม(4) โดยที่มาให้มาจากข้าราชการตำรวจคัดเลือกกันเอง

  4. ควรเพิ่มอำนาจให้ ก.ตร.มีคณะกรรมการตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายหรือให้คุณให้โทษต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากไม่ถูกต้องหรือเป็นไปโดยไม่ชอบ ต้องถูกลงโทษทั้งทางอาญาและวินัย รวมทั้งมีคณะกรรมการช่วยเหลือความเดือดร้อนและทุกข์ร้อนของตำรวจ น่าจะเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้กับตำรวจทุกระดับครับ

  5. ต้องมีตัวแทน ของ ภาคประชาชน ที่เชื่อถือ มาร่วม

  6. ควรให้ มีการเลือกตั้ง จาก ข้าราชการตำรวจ ทั่วประเทศเพื่อให้ได้ผู้ที่เป็นตัวแทนอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมตามระบอบการปกครองของประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *