3 thoughts on “ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

  1. เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรานี้ เนื่องจากการตรวจเก็บในปัจจุบันไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆกับบุคคล จึงสามารถนำมาใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้อย่างเที่ยงตรงกว่าวิธีการอื่นๆ

  2. ไม่เห็นด้วยในหลักการ ที่จะให้มีเพียง 13 กองบัญชาการเท่านั้นที่มีอำนาจบริหารงาน เพราะกฎหมายปัจจุบันให้อำนาจทุกกองบัญชาการอยู่แล้ว ที่ผ่านมาจึงเป็นอำนาจแฝงของผู้บังคับบัญชาใน ตร.มากกว่าที่ลงไปสั่งการก้าวก่ายหรือแย้งอำนาจบริหารงานของผู้บัญชาการต่างๆ จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขในประเด็นนี้ แต่ควรแก้ไขในเรื่องลดหรือจำกัดกรอบอำนาจของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.มากกว่า จะทำให้ผู้บัญชาการทุกกองบัญชาการมีอิสระในการบริหารงานมากขึ้น
    ส่วนหลักการให้มี กอ.ตร.นั้นเห็นด้วยคสรมีคณะนี้ครับ แต่วิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุฒิจากบุคคลภายนอกยังมีความยุ่งยาก ควรเปิดกว้างไม่ใช่เฉพาะอดีตข้าราชการและควรให้ ก.ตร.สรรหาโดยตรง หรือให้วุฒิสภาสรรหาแทนก็ได้ เพราะเป็นการจ้างทำงานเต็มเวลาจากเงินงบประมาณแผ่นดินครับ

  3. ไม่เห็นด้วยกับการที่มีการกำหนดชื่อกองบัญชาการไว้ในกฎหมายบริหารงานบุคคลขององค์กร โดยเทียบเคียงกับกฎหมายบริหารงานบุคคลของศาลและกฎหมายจัดระเบียบองค์กรอัยการ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน จะไม่เคยปรากฏชื่อของหน่วยงานต่างๆ ไว้ในกฎหมายมาก่อนแต่อย่างใด จึงควรแก้ไขกำหนดเป็นหลักการกว้างกว้างไว้ ให้กองบัญชาการที่รับผิดชอบพื้นที่หรือที่ ก.ต.ช.เห็นสมควร กำหนดให้เป็นกองบัญชาการแบบบูรณาการที่มีอำนาจบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ จะเกิดความเหมาะสมแ และมีความคล่องตัวมากกว่าโดยไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน หรือกองบัญชาการในอนาคตครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *